Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a
povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami
(dále jen „Obchodní podmínky“).

1 Definice

1.1 V těchto Obchodních podmínkách.

1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná
v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.grafikos.cz, jejíž hlavní
funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
1.1.2 „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl.
Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a
Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu;
1.1.3 „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná
aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském
prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou
množství vybraného Zboží;
1.1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
účinném znění;
1.1.5 „Provozovatel“ znamená pana Ondřej Smutný, IČO: 75343533, s místem
podnikání Družstevní 511, Dobrovice, 29441;
1.1.6 „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené
heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
1.1.7 „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a
to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní Eshopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
1.1.8 „Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské
činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu
s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
1.1.9 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá Eshop i Aplikaci;
1.1.10 „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli
zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání
Přístupových údajů;
1.1.11 „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli
prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;
1.1.12 „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Online editor, mezi jejíž hlavní funkcionality patří úprava a tvorba grafiky a která je dostupná z internetové adresy www.grafikos.cz/online-editor/.

2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

2.1 Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb, a
smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na CD/DVD,
event. jiném nosiči.
2.2 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
2.2.1 V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence
sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.
2.2.2 Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na
webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených
zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené
metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny
nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na
služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny;
takové náklady hradí výlučně Uživatel.
2.2.3 V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením
Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na
dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro
svou povahu obvyklou poštovní cestou.
2.3 V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude
dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento
obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.
2.4 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
2.4.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od
Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě,
že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí,
běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní
smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené
v tomto odstavci.
2.4.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Družstevní
511, Dobrovice, 29441.
2.4.3 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy
došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je
předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za
zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den
výše uvedené lhůty.
2.4.4 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným
souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, tj.
digitálního obsahu na hmotném nosiči, pokud porušil jeho původní obal;
c o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s
předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy;
2.4.5 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od
smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
2.4.6 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého
bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsouli pro to naplněny zákonné důvody.
2.4.7 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí
Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna
originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen
Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.
2.4.8 Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních
podmínek.
2.5 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku
nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s
povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.6 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů.
V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného
pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy info@grafikos.cz. Lze
se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní
inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek
stanovených příslušnými právními předpisy.
2.7 Při nahrávání jakýchkoliv souborů do Aplikace potvrzuje Uživatel, že vlastní potřebná práva k využívání těchto souborů. Zejména při tvorbě grafiky.
2.8 Uživatel bere na vědomí, že při tvorbě grafiky v Aplikaci a úspěšnému dokončení objednávky, umožňuje Provozovateli s vytvořenou grafikou jakkoliv nakládat.

2.9 Při nahrávání jakýchkoliv souborů do Aplikace potvrzuje Uživatel, že vlastní potřebná autorská práva k využívání těchto souborů. Zejména při tvorbě grafiky.
2.9.2 Uživatel nesmí jakýkoliv obsah, včetně grafiky z Aplikace / Editoru, jakkoliv distribuovat. Veškerá grafika, která je dostupná v Aplikaci / editoru, je pouze pro osobní použití, v žádném případě pro komerční.

3 Proces uzavření Smlouvy

3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní
smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je
zobrazení tlačítka s označením „Koupit“ v uživatelském rozhraní E-shopu.
3.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle
odst. 3.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na
dané tlačítko s označením „Objednat“.
3.3 Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek je
uzavřena Kupní smlouva.
3.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na
tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na
server, kde je nainstalován E-shop.
3.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí Eshopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu,
identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že
Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není
oprávněn zadané údaje kontrolovat.
3.6 Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to
na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském
prostředí E-shopu.
3.7 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze
informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4 Kupní smlouva

4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském
prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si
Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu,
a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena
u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní
smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za
odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele
spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
4.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení
objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn
pozdržet odeslání Zboží Uživateli.
4.1.4 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097
občanského zákoníku se tímto vylučuje.
4.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením
daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském
prostředí Portálu.
4.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském
prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá
plnění Provozovateli.
4.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení
takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které
jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
4.1.8 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést
variabilní symbol určený Provozovatelem.
4.1.9 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna
momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
4.1.10 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny
Zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
4.1.11 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny,
které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti
se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady
Uživatele.
4.1.12 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní
smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
4.1.13 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření
Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní
E-shopu jsou pouze orientační.
4.1.14 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad – fakturu v elektronické podobě,
a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do
Uživatelského prostředí E-shopu.
4.1.15 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací
smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou,
že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy),
zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a
Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
4.1.16 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn
uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny. Za moment
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele
reklamované Zboží.
4.1.17 Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je
použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového
Zboží.
4.1.18 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní
smlouvy. přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí
daného zboží Uživatelem.
4.1.19 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy,
přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží
Uživatelem.

5 Uživatelský účet

5.1 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
5.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové
údaje.
5.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při
objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého
Uživatelského účtu.
5.4 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný
přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená
opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití
těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou
Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného
narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost
neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli
nové přístupové údaje.
5.5 V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1
Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto
Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo emailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu.
Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 3 dní od
prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních
podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané emailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou
zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 3 dní, o které
smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění
od jiného dodavatele.

6 Reklamační řád

6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
6.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez
vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada
týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti;
není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
6.3 Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt
vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo
od Kupní smlouvy odstoupit.
6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání
nového Zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může
požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v
případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho
součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím
Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na
vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí
Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
6.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z
vadného plnění v záruční době.
6.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční
list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat
Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat
údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo
obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.
6.9 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u
Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od
Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě
Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na
záruční opravu u tohoto podnikatele.
6.10 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace,
pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí
této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení
Smlouvy.
6.11 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel
veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou
dané podklady dodány.
6.12 Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve
Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
6.13 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo
neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s
ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými
parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

7 Ochrana osobních údajů

7.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje.
Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k
tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo
užitím.
7.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany
osobních údajů zde: https://www.grafikos.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

7.3 V případě tvorby jakékoliv grafiky do Aplikace i nahraných souborů do Aplikace, souhlasí Uživatel s tím, že Provozovatel může s nahranými i vytvořenými soubory jakkoliv nakládat, např. umisťovat soubory na web jakožto reference.

8 Užívání E-shopu

8.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu
způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
8.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo
uživatelské rozhraní.
8.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu
na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného
důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
8.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy
České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto
Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném
rozsahu.
8.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo
platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský
účet.

9 Prohlášení Provozovatele

9.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém
systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou
chráněny proti změnám.
9.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží,
jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém
případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní
cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a
Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme, a
pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
9.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní
nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do
zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy
seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat
Provozovatele.
9.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v
uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kontakty.

10 Elektronická evidence tržeb

10.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku
a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě
technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
10.2 Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o
evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či
jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.
10.3 Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách:
http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky

11 Rozhodné právo

11.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České
republiky, zejména Občanským zákoníkem.

12 Účinnost

12.1 Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 29. dubna 2020.